Monday, October 19, 2009

Sanggahan Ketuhanan Nabi Isa


Tuhan itu Esa

Petikan daripada Perjanjian Lama

2 Raja-raja 19:15
15.    Hizkia berdoa di hadapan TUHAN dengan berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.

Yesaya 45:5-6
5.           Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku,
6.           supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahawa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain,

Mazmur 86:8-10
8.           Tidak ada seperti Engkau di antara para allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat.
9.           Segala bangsa yang Kaujadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu.
10.       Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban; Engkau sendiri saja Allah.


2 Samuel 7:22
22.       Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.

Mazmur 90:2
2.           Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.

Ulangan 6:4
4.           Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!

Ulangan 33:26
26.       Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkenderaan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaan-Nya melintasi awan-awan.

1 Samuel 2:2
2.           Tidak ada yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.

1 Samuel 7:3-4
3.           Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: “Jika kamu berbalik kepada TUHAN dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada TUHAN dan beribadahlah hanya kepada-Nya; maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.”
4.           Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada TUHAN.

2 Samuel 22:32
32.       Sebab siapalah Allah selain dari TUHAN, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita?

1 Raja-raja 8:39
39.       Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, kerana engkau mengenal hatinya- sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia,-

Ulangan 4:29
29.       Dan baru di sana engkau mencari TUHAN, Allahmu, dan menemukan-Nya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.

Ulangan 7:9
9.           Sebab itu haruslah kau ketahui, bahawa TUHAN, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan,

Yesaya 43:10
10.       “Kamu inilah saksi-saksi-Ku,” demikianlah firman TUHAN, “dan hamba-Ku yang telah Ku pilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahawa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.

1 Samuel 17:46
46.       Hari ini juga TUHAN akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu; hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentera orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahawa Israel mempunyai Allah,

1 Raja-raja 8:23
23.       lalu berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu;

1 Tawarikh 16:25
25.       Sebab besar TUHAN dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari pada segala allah.

1 Tawarikh 17:20
20.       Ya TUHAN, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami

1 Tawarikh 29:11
11.       Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.

2 Tawarikh 6:14
14.       sambil berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu;

Mazmur 18:31
31.       Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; janji TUHAN adalah murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berselindung pada-Nya.

Mazmur 48:14-15
14.       perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian:
15.       Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selama-lamanya! Dialah yang memimpin kita!

Mazmur 50:7
7.           “Dengarlah hai umat-Ku, Aku hendak berfirman, hai Israel, Aku hendak bersaksi terhadap kamu: Akulah Allah, Allahmu!

Petikan dari Perjanjian Baru

Kisah Para Rasul 17:23
23.       Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, inilah yang kuberitakan kepada kamu.

Yohanes 5:44
44.       Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?”

Yohanes 17:3
3.           Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahawa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Markus 12:29-30
29.       Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
30.       Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.

1 Korintus 8:4-6
4.           Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu: “Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari pada Allah yang esa.”
5.           Sebab sungguhpun ada apa yang disebut “allah”, baik di sorga maupun di bumi- dan memang benar banyak “allah” dan banyak “tuhan” yang demikian-
6.           namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.

Efesus 4:6
6.           satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua dan di dalam semua.

Yohanes 20:17
17.       Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahawa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”


No comments:

Post a Comment